x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.

 

Wszystkie kategorie
 • Wszystkie kategorie
 • Rowery
 • Motoryzacja
 • Części zamienne i akcesoria
 • Ogumienie
 • PROMOCJE

Reklamacje i zwroty

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

PRODUKTÓW FIRMY ARKUS & ROMET GROUP

zakupionych w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sklep.romet.pl

 

I. Reklamacja konsumencka towaru.

Osoby fizyczne dokonujące zakupów towarów z przeznaczeniem na cele nie związane bezpośrednio z ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową mogą zgłaszać swoje roszczenia z tytułu wad /usterek zakupionych rzeczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi rzeczy sprzedanej z zachowaniem poniżej wskazanych przepisów dotyczących procedury reklamacyjnej obowiązującej w przypadku dokonania zakupów poprzez stronę internetową www.sklep.romet.pl

1.Sposób zgłoszenia.

Reklamację należy przesłać sprzedawcy w formie pisemnej na adres Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica lub mailowo na adresy:

- serwis rowerów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek , e-mail: ;

- serwis motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, odśnieżarek, kosiarek, sprzętu ogrodniczego, e-mail: ;

Reklamację należy zgłaszać w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady/usterki

- adres sprzedawcy: Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica

- nr faksu: 14-677-43-22

- e-mail:

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje

klienta o swojej decyzji w sposób wcześniej z nim uzgodniony , a w braku uzgodnień w tym zakresie: na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź też na adres @mail z którego została wysłana reklamacja lub na adres @mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Sprzedawca ustosunkował się do reklamacji w chwili nadania odpowiedzi listem odpowiedzi poleconym na adres Kupującego, chyba że Sprzedawca wysłał odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną.

W przypadku gdyby na skutek szczególnych okoliczności zachowanie przez Sprzedawcę wyżej wskazanego terminu okazało się niemożliwe lub utrudnione, Sprzedawca może poinformować Kupującego przed upływem 14-dniowego terminu o przyczynach uniemożliwiających zachowanie terminu i wyznaczy jednocześnie nowy odpowiedni termin, w którym ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

W razie potrzeby dokonania oględzin reklamowanego towaru Kupujący ma obowiązek udostępnić towar do oględzin w miejscu w którym się on znajduje bądź też dostarczyć reklamowany towar do wybranego przez Sprzedawcę punktu serwisowego na jego koszt.

Nie udostępnienie przez Kupującego wadliwego towaru do oględzin może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.

2. Wymagane dokumenty.

- zgłoszenie reklamacyjne

- dowód zakupu np. kserokopia paragonu

3.Niezbędne informacje, które muszą zostać określone w zgłoszeniu reklamacyjnym.

- dane klienta

- dane dotyczące towaru

 • nazwa towaru/model i marka
 • nr fabryczny/ nr kontroli jakości KJ np.
 • data sprzedaży
 • kod kreskowy (jeżeli dotyczy) (np. 5907782752088)
 • stan licznika w km (jeżeli dotyczy)

- opis wady/usterki

 • żądania klienta
 • data wykrycia wady/usterki

Kupujący może w zgłoszeniu podać adres @mail – a w takim wypadku odpowiedź na reklamację może być udzielona przez Sprzedawcę mailowo – na podany w zgłoszeniu adres.

W przypadku gdyby złożona reklamacja nie odpowiadała wyżej wymienionym warunkom formalnym Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin , a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu reklamację odrzuci.

W przypadku wątpliwości Sprzedawca może wezwać Kupującego o sprecyzowanie żądania objętego zgłoszoną reklamacją lub też o sprecyzowanie, czy żądanie to opiera na przepisach rękojmi czy też na gwarancji.

Jeżeli Kupujący nie sprecyzuje roszczenia w terminie wyznaczonym, Sprzedawca dokona we własnym zakresie interpretacji zgłoszonego żądania i podstawy prawnej jej złożenia.

Udzielona Kupującemu odpowiedź na reklamację jest ostatecznym stanowiskiem Sprzedawcy i w trybie wewnętrznym nie przysługuje od niej odwołanie.

II. Reklamacja z tytułu rękojmi składana przez przedsiębiorcę.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące zakupu towarów na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność nabywania praw i obowiązków, a także osoby prawne składają reklamację w sposób przewidziany powyżej dla konsumentów, z tym że :

 • do zgłoszenia reklamacyjnego winien dołączyć dodatkowo oświadczenie:

a/ jaka była prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki oraz jakie okoliczności mogły doprowadzić do jej powstania;

 • b/ w jaki sposób ( do jakich celów) wykorzystywano towar w działalności gospodarczej Kupującego.

Procedura rozpatrzenia reklamacji przebiega w sposób przewidziany dla reklamacji konsumenckiej , z tym że zgłoszoną wadę/usterkę ocenia się z uwzględnieniem zawodowego/gospodarczego charakteru wykorzystania towaru i przydatności towaru do tych celów.

III. Reklamacje z tytułu gwarancji.

Jeżeli Kupujący przy zakupie otrzymał oświadczenie gwarancyjne określające obowiązki Arkus&Romet Group Sp. z o.o. jako gwaranta oraz uprawnienia Kupującego na wypadek gdyby rzecz sprzedana nie miała właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, wówczas reklamacja może być złożona także w oparciu o udzieloną gwarancję.

Tryb realizacji i rodzaje roszczeń z tytułu gwarancji, a także terminy realizacji przez Gwaranta zgłoszonych roszczeń określa dokument gwarancji.

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zgłasza się w Serwisie Centralnym lub w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) umieszczonych na stronie internetowej www.centrum.romet.pl

Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy przekazać reklamowany pojazd do ASO lub Serwisu Centralnego, chyba że z treści udzielonej gwarancji wynika, iż udzielono gwarancji door-to-door.

IV. Zasady wynikające z niniejszego opracowania stosuje się umów sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014r.

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA

 Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

I. W przypadku zawarcia umowy na odległość za pomocą strony internetowej  www.sklep.romet.pl mają  Państwo prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny  przysługuje jednak tylko i wyłącznie konsumentowi, tj.  osobie fizycznej, która zakupiła produkt/pojazd na cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności  rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa jako konsumenta lub przez wskazaną przez Państwa osobę  trzecią nie będącą przewoźnikiem.;

III .Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Arkus&Romet Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Podgrodziu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, faksem pod numer +48 14 680 86 41 lub pocztą elektroniczną na adres ).

IV. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.romet.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na adres skąd wysłano oświadczenie o odstąpieniu).

V. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VI. Skutki odstąpienia od umowy :

a/ w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt. c/ ;

b/ zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c/. w przypadku  odstąpienia od  umów , w których nastąpiło wydanie Państwu  zakupionej rzeczy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d/  Sprzedawca nie oferuje  ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy , a zatem jeżeli już otrzymaliście Państwo zamówione rzeczy w związku z zawartą na odległość umową,   wówczas -  w razie odstąpienia od umowy -  proszę odesłać nam zakupioną rzecz na własny koszt (ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu zakupionej rzeczy) na adres Arkus & Romet Group Sp. z o.o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

, Jeżeli  rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą i nie zwrócą ich nam Państwo własnym staraniem, wówczas możemy rzecz odebrać, jeżeli rzecz znajduje się w miejscu Państwa zamieszkania w chwili zawarcia umowy.  Jednak w tym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy , a wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę 309 PLN.

VII. W razie odstąpienia od umowy na podstawie której rzecz była Państwu wydana (dostarczona) ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

VIII. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nie prefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Zasady odstąpienia od umowy wynikające z niniejszej informacji stosuje się do umów zawartych po 25 grudnia 2014r.